Návštěvní řád

Badminton Dům kultury Kladno, Nám. Sítná 3127, Kladno
Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

I. Základní ustanovení
1. Badminton Dům kultury, se sídlem nám. Sítná 3127 v Kladně, IČO: 05284309 jako nájemník v prostoru domu kultury vydává tento návštěvní řád. Provozovatel tohoto prostoru je Badminton Dům kultury, nám. Sítná 3127 Kladno.
2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků a sportovců, kteří vstupují do prostor zařízení, a to zejména za účelem využívat hřiště ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým jsou určeny.
3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
4. Každý návštěvník a sportovec svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.
5. Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem.

II. Vstup a pobyt na sportovišti
1. Vstupovat a pobývat na sportovišti mohou návštěvníci a sportovci pouze na základě řádně zakoupeného vstupu, permanentky či kreditu, které opravňují ke vstupu a pobytu na sportovišti v rámci otevírací doby.
2. Vstup na kurty je povolen max. 5 minut před začátkem hodiny. V případě, že zákazník přijde dříve, je povinen počkat na začátek hodiny v prostorách recepce.

3. Hráči, kteří se nemohou dostavit včas na svoji zarezervovanou hodinu, jsou povinni svou rezervaci řádně zrušit telefonicky nebo přes rezervační systém. V rezervačním systému lze hodinu zrušit nejméně 12 hodin před začátkem rezervace, méně než 12 hodin až 6 hodin je storno poplatek ve výši 50% z ceny pronájmu kurtu za hodinu a méně než 6 je 100% storno poplatek z výše ceny pronájmu kurtu.
4. Nejpozději při uplynutí zaplacené hrací doby je třeba opustit kurt.
5. Překročení hrací doby při neobsazení kurtu je možné po dohodě s recepcí a po doplacení delší hrací doby.
6. Pokud bude hrací doba překročena bez vědomí recepce, účtuje se částka odpovídající pronájmu celé další hodiny.
7. Dětem mladším 6 let je vstup na kurty povolen pouze pod dozorem osoby starší 18ti let.
8. Oprávnění k pobytu na hřišti ztrácejí osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nebo jinak obtěžující ostatní návštěvníky či jinak porušující ustanovení tohoto řádu. Tyto osoby mohou být z prostoru sportovního zařízení vykázány bez nároku na vrácení částky za pronájem kurtu a podle okolností může být jejich chování i předmětem přestupkového řízení nebo šetření policie.
9. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz zařízení, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
10. Každý návštěvník a sportovec vstupující do sportoviště souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

III. Povinnosti návštěvníků a sportovců na sportovišti
1. Každý návštěvník a sportovec je povinen chovat se v prostoru sportoviště tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nezpůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem provozu sportoviště.
2. Každý návštěvník a sportovec je povinen dodržovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, dále také nařízení obsluhy a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Městské policie, Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.
3. Při pobytu v zařízení je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.
4. Hřiště je možné využívat pouze ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým jsou určeny. Je zakázáno na hřiště donášet další věci, kromě sportovních potřeb.
5. Pro hru je nutné užívat jen předepsanou, čistou sálovou obuv, která nepoškozuje povrch kurtů, vhodný sportovní oděv a odložit velké šperky a předměty, které by mohly při hře způsobit zranění.
6. Všechny vchody, východy, únikové cesty je povinnost udržovat volné.
7. Při odchodu z areálu je uživatel povinen uvést užívané hřiště do původního stavu, vrátit vypůjčené příslušenství (rakety, míče, ručníky), nahlásit případné závady nebo poškození hřiště obsluze, uklidit všechny odpadky do příslušných košů na tříděný odpad a sešlapané pet lahve do označené nádoby.

IV. Zákazy
1. V prostorách zařízení je zakázáno:
a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
b) vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky
c) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky a sportovce
d) házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu
e) kouření a používání otevřeného ohně
f) ničit zařízení a jeho vybavení
g) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení
h) pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhajících sportovních akcí bez povolení pořádající organizace
i) odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
j) je zakázáno vstupovat na hřiště v nevhodné nebo znečištěné obuvi

V. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu
1. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá ve sportovišti na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportoviště.
2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit obsluze sportoviště.
3. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu.
4. Lékárnička pro poskytnutí první pomoci je k dispozici u obsluhy.

V naléhavých případech volejte telefonicky
Tísňová linka integrovaného záchranného systému, tel.: 112
Záchranná služba, tel.: 155
Policie ČR, tel.: 158
Městská policie Kladno, tel.: 156
Hasiči, tel.: 150

Tento návštěvní řád nabývá platnosti: 10. října 2016